Препоръки

DEMLab

Познавам Владислав Денишев от студентските му години, първоначално като негов преподавател в обучението по електроника, където се представи отлично, а след това като дипломант, член на екипа на Научно-изследователската лаборатория “Технологии и стандарти за електронно обучение”(създадена в Технически университет – София през 1997 година в рамките на международен проект TEMPUS SJE Project 07388/1994/97) и мой редовен докторант с тема на дисертационната работа: „Обектно-ориентирано проектиране на софтуерни платформи за образованието и бизнеса” в периода 2001-2004 г. по научната специалност 02.21.09 – „Автоматизиране на области от нематериална сфера”.

Владислав Денишев притежава висока теоретична подготовка и компетентност в няколко различни области: Електроника; Информационни технологии; Софтуерно инженерство; Управление на процеси и процесно-ориентирани технологии; Управление на знаниетo и Образователни теории и технологии.

Той се включи активно и с висок професионализъм в осъществяването на мисията и задачите на НИЛ “Технологии и стандарти за електронно обучение”, а именно научни изследвания в областта на образователните, технологичните и управленските аспекти на елкронното обучение, разработки и внедряване на съвременни архитектури за електронно обучение и стимулиране на иновациите в образованието и квалификационната дейност, следвайки най-добрата практика и глобалните стандарти в областта. Участвал е при разработката на различни медународни и национални проекти:

Владислав Денишев е интелигентен, с богата култура и интереси, коректен и отговорен, притежава умения за работа в екип и отлични комуникационни и организаторски качества, владее говоримо и писмено английски и руски език.

Доц. Д-р Елена Шойкова
Ръководител на Научно-изследователската лаборатория “Технологии и стандарти за електронно обучение”, ФЕТТ, ТУ-Соия
3 Януари 2008

SU

Имам удоволствието да представя препоръка за Владислав Денишев, с когото се познавам и съм работила съвместно в множество проекти през последните шест години.

Заедно сме работили по изброените по-долу големи проекти, финансирани от Световната Банка и ЕС. Владислав беше отговорен за обработката и анализа на информацията в тези проекти, които завършиха успешно.

Качеството на неговата работа е изключително високо, той е едновременно добросъвестен и точен, и проведе своята работа и изследвания с огромен ентусиазъм и професионализъм.

Не бих се поколебала да го препоръчам на всеки евентуален работодател, тъй като би било много трудно да се намери по-отдаден професионалист.

Д-р Румяна Пейчева-Форсайт
Доцент по ИКТ в образованието
Заместник декан, Факултет по педагогика, СУ "Св. Климент Охридски"

DVV International

Като мениджър на международни проекти към Институт за международно сътрудничество към сдружението на германските народни университети имах удоволствието да работя с Владислав Денишев по различни проекти, които предвиждаха създаването на интернет страници и системното им обновяване и поддръжка. През всичките 4 години на съвместна работа съм се възхищавала на неговия изключителен професионализъм, който съчетава висока ефективност по отношение на договорените поръчи с енадмината прецизност на тяхното изпъление.

Компетентен, отговорен и всеотдаен Владислав Денишев внушава оновa доверие, от което всички имаме нужда в днешния свят на бързо сменящи се технологии и успява да предаде на технологията човешко лице.

Емилия Илиева
ИМС/СГНУ

Prozoretz

С Владислав Денишев се познаваме и работим изключително успешно повече от две години. Той направи интернет страница на издателството - стилна, добре подредена и функционална, с модерен диайн, подходящи акценти на най-подходящите места.

Владислав е изключителен професионалист, много коректен, интелигентен, винаги на разположение, съпричастен и отзивчив. На неговите съвети, опит, добра преценка, точност в отношенията и прецизност в работа може да се разчита.

с благодарност и най-добри пожелания,
ИК “Прозорец”