Образование

2001 – 2004 – Доктор
Технически Университет – София
Редовна докторантура по научна специалност 02.21.09 – "Автоматизиране на области от нематериалната сфера"
Тема на дисертацията: "Обектно-ориентирано проектиране на софтуерни платформи за образованието"
Диплома за образователна и нчна степен "Доктор", Януари 2007
1995 – 2000 – Магистър-инженер
Технически Университет – София
Магистърска степен, специалност "Електронни системи за контрол и управление"
Тема на дипломната работа: "Интегриране на мултимедия към Internet-базирана среда за подпомагане на автоматизираното проектиране на електронни схеми"
Диплома за образователна степен "Магистър", Юли 2000
1990 – 1995
33-та Езикова Гимназия
Специалност: "Английски език"
Диплома за завършено средно образование