Публикации

 1. Shoikova, E., Denishev, V., Peshev, A. Technology Enhanced Competence Development in Industry, Conference Proceedings CD, GUIDE International Workshop 2010 "New challenges for e-learning in cultural, scientific and socio-economic development", 18-19 March 2010, Rome, Italy
 2. Shoikova, E., Denishev, V., Peshev, A. Competency Modeling Specifications, Proceedings of INTED2010 Conference, 8-10 March 2010, Valencia, Spain. ISBN:978-84-613-5538-9, pp. 005816-005825
 3. Shoikova, E., Denishev, V., Peshev, A., Kanchev P. Social Computing Applications for Competence Based Engineering Education, Proceedings of INTED2010 Conference, 8-10 March 2010, Valencia, Spain. ISBN:978-84-613-5538-9, pp. 005768-005779
 4. Shoikova, E., Denishev, V. The TENCompetence EPIQ's business demonstrator development, Int. J. of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning 2009 - Vol. 19, No.4/5/6 pp. 313 - 328, ISSN (Online): 1741-5055, (Print): 1560-4624, https://www.inderscience.com/ijceell
 5. Shoikova, E., Denishev, V. Keys to Successful EPIQ Business Demonstrator Implementation. Paper presented at the 'Open workshop of TENCompetence - Rethinking Learning and Employment at a Time of Economic Uncertainty-event'. November, 19, 2009, Manchester, United Kingdom, https://hdl.handle.net/1820/2235
 6. Shoikova, E., Denishev, V., Milanov, R. Developing the Personal Competence Manager Evaluation Work: ‘EPIQ Business Demonstrator’. In R. Koper, K. Stefanov & D. Dicheva (Eds.), Proceedings of the 5th International TENCompetence Open Workshop "Stimulating Personal Development and Knowledge Sharing" (pp. 61-66). October, 30-31, 2008, Sofia, Bulgaria, https://hdl.handle.net/1820/1590
 7. Е. Шойкова, М. Иванова, А. Пешев, В. Денишев, Програма за професионално развитие на преподаватели: Обучение чрез дейности в социално ориентирани и технологично богати среди - Ръководство за Водещия, ISBN 978-954-438-673-3 / ISBN 978-954-438-686-3, Издателство на Ту-София, 2008
 8. Е. Шойкова, М. Иванова, А. Пешев, В. Денишев, Програма за професионално развитие на преподаватели: Обучение чрез дейности в социално ориентирани и технологично богати среди - Ръководство за участника, ISBN 978-954-438-674-0 / ISBN 978-954-438-687-0, Издателство на Ту-София, 2008
 9. Е. Шойкова, М. Иванова, В. Денишев, Електронно обучение в средното училище, ISBN 978-954-438-672-6, Издателство на Ту-София, 2008
 10. В. Денишев, "Електронното обучение", "Програма за професионално развитие на преподаватели", списание .net, бр. 180(7) – септември 2008, стр. 10-11, ISSN 1313-3748
 11. В. Денишев, "Windows Live @ edu", CIO - списанието за ИТ директори, IDG - Бълаия, май 2006, стр. 8-9
 12. Е. Шойкова, В. Денишев, М. Иванова, Л. Димитров, "Концепция за въвеждане на електронно и дистанционно обучение в средното училище в България" разработена за МОН, Център за Информационни Технологии в Образованието, НИЛ “Технологии за електронно обучение”, Технически университет – София, 14.10.2005
  Книжка 1:
  Раздел I: Проучване и анализ на добрата практика за приложението на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в образованието
  Раздел II: Проучване и анализ на моделите за промяна в образователнте системи, предизвикани от използването на информационните технологии
  Книжка 3:
  Практическо ръководство Създаване и управление на SCORM учебно съдържание
  Книжка 4:
  Практическо ръководство Проектиране на обучението
  Книжка 6:
  Раздел IV: Изследване на стандартите за технологично-базирани образователни среди и електронно съдържание и оценка на приложимостта им в средното училище
 13. Е. Шойкова, В. Денишев, "Адаптивни Механизми в Архитектурата за еОбучение с интегриран MS Class Server", Списание “Автоматка и информатика”, бр. 2/2004, стр. 25-32
 14. Shoikova E, V. Denishev, I. Pandiev, P. Kanchev, T. Todorov, "Adaptive Mechanisms in Learning Technology Architecture Based on MS Class Server", 15th EAEEIE Annual Conference, 27-29 май 2004, София, стр. 262-266
 15. Shoikova E, V. Denishev, "University – Industry network", 27th International Spring Seminar on Electronics Technology IEEE ISSE 2004, 12-16 май 2004, София, стр. 510-515
 16. Shoikova E, V. Denishev, T. Todorov, "Implementation and Evaluation of an E-learning Architecture based on MSClass Server", 27th International Spring Seminar on Electronics Technology IEEE ISSE 2004, 12-16 май 2004, София, стр. 506–509
 17. Shoikova E, I. Pandiev, Vl. Denishev, V. Stoyanov, "Creating SCORM-Compliant Learning Content "Printed Circuit Boards Design with ORCAD Layout"", 12та Международна Конференция "Electronics 2003", Созопол, 24-26 септември 2003, Conference Proceedings, том 4, стр. 121 – 128
 18. Е. Шойкова, В. Денишев, И. Пандиев, "Архитектура за електронно обучение", Международна научно-практическа конференция “Новите технологии в образованието и професионалното обучение”, 16-17 май 2003, София, стр. 177-192
 19. Shoikova E, V. Denishev, "eLearning Technology Standards Overview", Vienna International Workshop on Distance Education and Training - VIEWDET 2002, 4-6 декември 2002, Vienna University of Technology, Conference Proceedings, стр. 111-124
 20. Shoikova E, V. Denishev, "Managing Knowledge With Learning Objects", 11та Международна Конференция "Electronics 2002", Созопол, 25-27 септември 2002, Conference Proceedings, том 2, стр. 77-82
 21. Shoikova E, I. Pandiev, V. Denishev, "Question and Test Interoperability in еLearning System", 11та Международна Конференция "Electronics 2002", Созопол, 25-27 септември 2002, Conference Proceedings, том 2, стр. 71-76
 22. Shoikova E, V. Denishev, "Learning Technology Standards Overview", Пленарен доклад на Международна Конференция за Компюютърни Системи и Технологии CompSysTech 2002, 20-21 юни 2002, София
 23. Shoikova E, D. Kolev, V. Denishev, "Re-Engineering of eLearning Software Platform", поканен доклад на Vienna International Workshop on Distance Education and Training - VIEWDET 2001, 6-7 декември 2001, Vienna University of Technology, Conference Proceedings, стр.55-64
 24. Shoikova E, V. Denishev, "Overview of Existing eLearning Software Platforms and Trends for Re-Engineering of VLE-ECADELL", 10та Международна Конференция "Electronics 2001", Созопол, 26-28 септември 2001, Conference Proceedings, том 2, стр. 65-74

Презентации