Информационни и Комуникационни Технологии (ИКТ)

Информационна фраструктура

Информационната инфраструктура се дефинира като (Hanseth, 2002) "споделена, развиваща се, отворена, стандартизирана и хетерогенна инсталирана база" и като (Pironti, 2006) всички хора, процеси, процедури, инструменти, оборудване и технологии, подпомагащи създаването, използването, транспортирането, съхранението и унищожението на информация. [Wikipedia]

За да се проектира и изгради успешна информационна инфраструктура, е необходимо да бъдат взети предвид няколко фактора:

Управление на информацията

Управлението на информацията обхваща целия жизнен цикъл на информацията - получаване, категоризиране, съхранение, достъп, анализ, поддръжка и сигурност на информацията.

Комуникации

Комуникационните технологии са много широка област, включваща (но не ограничена от):

Комуникационните технологии дават възможност за по-гъвкави, удобни и евтини комуникации, обмяна на информация и взаимна свързаност на процеси и услуги.