CMMI®

CMMI Capability Maturity Model® Integration (CMMI) е подход за подобряване на процеси, предоставящ на организациите най-важните елементи за постигане на ефективност. CMMI може да бъде използван за оптимизиране на процесите в даден проект, отдел или цялата организация. CMMI помага да се интегрират традиционно различни организационни функции, да се поставят цели и приоритети за оптимизация на процесите, предлага ръководство за качествени процеси и отправна точка за оценяване на текущите процеси. [CMMI уебсайт]

CMMI® е следващата логична стъпка в оптимизинето на бизнеса. Първоначално разработен от Software Engineering Instutute към Carnegie Mellon University, с фокус върху софтуерното инженерство, моделът е достатъчно гъвкав, за да може да се приложи за почти всякакъв бизнес модел, базиран на проекти.

Управление на проекти

Управлението на проекти е дисциплината за организиране и управление на ресурси (напр. хора), по начин, осигуряващ завършването на проекта в рамките на предварително дефинирани рамки за обем, качество, време и цена. Проектът е временно и дократно начинание, целящо да се създаде уникален продукт или услуга, носещи благоприятна промяна или добавена стойност. [Wikipedia]